Praktijk voor Therapie en Coaching

Prisma als erkende kwaliteitsinstelling

In 2016 heeft Prisma het HKZ kwaliteitscertificaat verkregen voor ‘kleine organisaties’. Dit certificaat werd verkregen na een proces waarin de interne werkwijze van Prisma in procedures werd beschreven en deze vervolgens middels een externe audit zijn getoetst. Deze procedures liggen voor cliënten en verwijzers ter inzage op onze locatie in Amsterdam. Jaarlijks vindt een HKZ audit plaats bij Prisma praktijk om het kwaliteitscertificaat te behouden. De audit op 23-08-2023 is succesvol verlopen en Prisma heeft in 2023 en 2024 het HKZ kwaliteitscertificaat voor ‘kleine organisaties’.

In 2016 is door alle betrokken organisaties in het veld en de Nederlandse Zorg Autoriteit overeengekomen dat iedere GGZ-instelling en iedere vrijgevestigde psychotherapeut moet beschikken over een Kwaliteitsstatuut en een Professioneel Statuut. In 2022 zijn beiden opnieuw ingediend en goedgekeurd. Het Kwaliteitsstatuut en het Professioneel statuut zijn digitaal ter inzage voor cliënten en verwijzers op de Prisma locatie in Amsterdam.
De GZ-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters zijn allen BIG geregistreerd en hebben in deelgenomen aan de BIG-herregistratie. De basispsycholoog heeft een LOGO verklaring. De basispsycholoog, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en de maatschappelijk werker/GGZ Agoog zijn binnen hun beroepsorganisaties gekwalificeerd en aangesloten bij hun beroepsprganisaties o.a. registerplein. Zij zijn werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde regiebehandelaar.

KLACHTEN EN GESCHILLEN

Vanaf 1 januari 2017 treedt de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) in werking en bestaat de verplichting te beschikken over de mogelijkheid klachten en incidenten veilig te kunnen melden.  In het Kwaliteitsstatuut staan de procedures vermeld hoe Prisma zal handelen bij klachten en geschillen.

WACHTLIJST en WACHTTIJD

“Hoe lang is de wachttijd?” Het is een dikwijls gestelde vraag, die moeilijk te beantwoorden is.  Er zijn altijd onzekerheden: iemand kan ziek worden, een behandeling kan onverwacht voorspoedig verlopen of om andere redenen onderbroken worden, of vergt juist langer tijd dan eerder was voorzien. Wij proberen degene die zich aanmeldt zo concreet en feitelijk mogelijk te informeren over de stand van zaken. Wij houden ons wel aan de zg. ‘Treeknorm’-GGZ: voor de duur van de wachttijd tussen de aanmelding en de intake max. 4 weken, en tussen de intake en de start van de behandeling max. 6 weken.

Het is ons streven om na de intake aansluitend de behandeling te starten. Of dat lukt hangt mede af van de tijdens de intake gemaakte keuze voor de te gebruiken methodiek of voor de behandelaar.

Het kan voorkomen dat van een bepaalde verzekeraar géén verzekerden meer kunnen worden behandeld omdat het omzetplafond zoals afgesproken tussen verzekeraar en zorgaanbieder, is bereikt. In voorkomende gevallen wordt geadviseerd om contact op te nemen met de verzekeraar waarbij in sommige gevallen de cliënt verzekerd is voor zorgbemiddeling.

Zie voor ons kwaliteitsstatuut: Kwaliteitsstatuut Prisma (2022)