Praktijk voor Therapie en Coaching

Informatie over de praktijk

Wij willen u graag op de hoogte brengen van de gang van zaken binnen Prisma Praktijk en van enkele condities waaronder de behandeling in onze praktijk kan plaatsvinden. We willen u vragen deze tekst goed door te lezen. Hiervoor is het van belang dat u op de hoogte bent van de volgende afspraken:

Berichtgeving aan huisarts na intakefase:
Tenzij u hiertegen bezwaar maakt, zal door uw therapeut contact worden opgenomen met uw huisarts over de aanmelding en het verdere beloop van de behandeling. Indien uw huisarts medebehandelaar is, is ons beleid dat samenwerking met uw huisarts nodig is om goede zorg te kunnen leveren. 

Beloop behandeling:
Tijdens de intake (die meerdere gesprekken kan duren) worden uw klachten geïnventariseerd. Er wordt gekeken hoe u op diverse gebieden functioneert. Er wordt gesproken over uw verwachtingen van de therapie/therapeut en wat u zou willen aanpakken. De intakefase wordt afgerond met het opstellen van een ‘behandelplan’. Dit is een wederzijdse afspraak over wáár de therapie zich op gaat richten en hoe er gewerkt gaat worden. Afhankelijk van uw klachten en wat eerder is afgesproken in het behandelplan, kan een therapie korter of langer duren. Tijdens uw behandeling zal regelmatig geëvalueerd worden.
De laatste fase van de behandeling bestaat uit het afronden van de therapie. Per persoon zal het sterk verschillen hoe lang de afronding van een behandeling duurt. Elke therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie.

Medicatiebeleid / betrokkenheid psychiater
Er is geen psychiater werkzaam bij Prisma. Dat betekent dat medicatie wordt voorgeschreven en begeleid door uw huisarts. In overleg met u, uw behandelaar en huisarts kan er in sommige gevallen voor worden gekozen om een externe psychiater om een consult te vragen. De psychiater zal naar aanleiding van het consult een brief opstellen voor de huisarts zodat deze de medicatie voor kan schrijven. Indien nodig kan de psychiater in een vervolgafspraak het effect van de medicatie evalueren.

Duur en frequentie van de gesprekken:
Individuele zittingen duren 45 minuten en vinden in de regel eenmaal per week, of eenmaal per twee weken plaats; partnerrelatiegesprekken duren doorgaans 75 minuten, met een tweewekelijkse frequentie.

Het afzeggen van afspraken:
Als u een afspraak heeft gemaakt voor een gesprek dan reserveren wij tijd voor u. Als u verhinderd bent is het voor ons niet mogelijk om op korte termijn op deze tijd een andere afspraak te maken. Daarom hanteren wij in onze praktijk de volgende regel:
– Een gesprek kunt u minimaal 24 uur van tevoren afzeggen bij de eigen therapeut (telefonisch of via email). Ongeacht op welke dag het gesprek plaatsvindt.
– Bij een gesprek dat niet tijdig is afgezegd of wanneer u zonder afmelding niet op de zitting verschijnt, zijn wij genoodzaakt een deel van het consult bij u in rekening te brengen. De kosten hiervoor bedragen €95,-.

Vragenlijsten: ROM-onderzoek:
Zorgverzekeraars hechten er belang aan dat uw klachten gemeten worden. Door tijdens de intake met behulp van vragenlijsten uw klachten te inventariseren wordt de ernst van uw klachten in kaart gebracht. Door vervolgens op vaste momenten dezelfde vragenlijsten opnieuw af te nemen ontstaat een beeld over het beloop van uw klachten (en daarmee indirect over het beloop van uw behandeling). Deze manier van onderzoek noemt men Routine Outcome Monitoring (ROM). Overheid en zorgverzekeraars zien ROM-onderzoek als een teken van kwaliteit, omdat uw klachten (en de behandeling) hiermee op gezette tijden geëvalueerd worden.

Tijdens de intake wordt gevraagd of u, als onderdeel van uw behandeling, wilt meewerken aan ROM-onderzoek. U ontvangt aan het begin en aan het eind van uw behandeling deze vragenlijsten met instructies. Bij therapieën langer dan een half jaar kan u ook tussentijds nog een enkele keer de vragenlijsten ontvangen. De zorgverzekeraar vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hieraan meedoen. Inhoudelijk hebben zij overigens geen toegang tot uw gegevens.

Informatieverstrekking:
Behandelaren dienen informatie aan te leveren aan het DIS (Diagnose Behandeling Combinatie Informatie Systeem). Het gaat over een door de overheid in samenwerking met zorgaanbieders en zorgverzekeraars ontwikkeld systeem, waarin gegevens worden opgeslagen aangaande zorgconsumptie in Nederland. Het CPB (College Bescherming Persoonsgegevens) ziet toe op de bescherming van de privacy. Ook deze informatieverstrekking vindt geanonimiseerd plaats. Wij gaan ervan uit dat u ons toestemming geeft de vereiste gegevens aan de DIS door te geven.

AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbeschemring (AVG), een Europese verordening, ingetreden. De AVG bevat nieuwe en strengere regels ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Het betreft iedereen die persoonsgegevens verwerkt. Bij Prisma gaat het om gegevens die van clienten geregistreerd worden. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat aangetoond moet kunnen worden dat elke Prismaat op een juiste manier met persoonsgegevens omgaat. Als er niet aan de nieuwe voorschriften wordt voldaan, kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sancties opleggen. Om te kunnen aantonen dat de regels gehanteerd worden is een op de praktijk toegespitste privacybeleid geformuleerd. Iedere Prismaat wordt geacht een privacyverklaring conform de AVG in te vullen. Daarnaast zijn met zowel nieuwe als bestaande verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. Daarnaast is het verplicht om een verwerkings,- en datalekkenreguster bij te houden.

Kwaliteit
Kwaliteitsstatuut
De praktijk hanteert het kwaliteitsstatuut volgens richtlijnen van GGZ Nederland.

Externe Audit:
In het kader van kwaliteitsbehoud en bevordering wordt er jaarlijks een audit gehouden binnen de praktijk. Hiervoor kan het nodig zijn dat er informatie verstrekt moet worden van een patiëntendossier. Het gaat bij een audit niet om inhoudelijke/persoonlijke informatieverstrekking, maar om het kunnen aantonen dat het dossier volgens de kwaliteitsnormen wordt bijgehouden. Wij gaan ervan uit dat u ons toestemming geeft de vereiste gegevens aan de auditor te kunnen tonen.

Prisma is HKZ gecertificeerd.